Deklaracja dostępności Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków, pl.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne


Brak zgodności dotyczącej elementów graficznych/dokumentów, wynika z faktu iż.:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez IBZ Kancelaria Ekspertów Mielnicki Kmiecik Spółka Jawna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Alina Macała, E-mail: informatyzacja@biblioteka.krakow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 61 89 135.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje o procedurze:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej w Bibliotece Kraków znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych/Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki